Siirry sisältöön

Teemme yhteistyötä muiden maatilojen taloussuunnittelijoiden kanssa ja yhteistyöverkostomme kautta löytyy ratkaisumalleja.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuojaseloste 12.6.2018

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Agripolku Oy
Yhteystiedot:
Pilkkipolku 4
32700 HUITTINEN

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Agripolku Oy
Pilkkipolku 4
32700 HUITTINEN
040-5220512
hannu.ala-haavisto@agripolku.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä olevat tiedot koskevat Agripolku Oy:n asiakkaita.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on Agripolku Oy:n asiakassuhteen ja toimeksiantojen hoitaminen.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yhteystiedot
    • nimi
    • osoite
    • sähköposti
    • puhelinnumero

Asiakasrekisteri sisältää myös muuta Agripolku Oy:n asiakastoimeksiantojen suorittamiseen tarvittavaa
tietoa, jota asiakas on luovuttanut Agripolku Oy:n käyttöön.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti
Rekisterinpitäjälle.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja ja muuta asiakkaalta saatavaa tietoa kerätään rekisteröidyltä itseltään tai rekisterinpitäjän
kyseiseen tarkoitukseen tarjoamasta Wikli-järjestelmästä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja
käyttää palveluita. Tietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn valtuuttamilta tahoilta tai julkisten
viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä.
Asiakastietoja voidaan kerätä myös verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn erillisellä suostumuksella Agripolku Oy voi luovuttaa tietoa kolmannelle osapuolelle
asiakastoimeksiantojen hoitamista varten. Kolmantena osapuolena toimivat yritykset ovat sitoutuneet
noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja sopimuksissa kyseisten yritysten kanssa on huomioitu
tietosuoja-asetus.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Yksittäistä toimeksiantoa
koskien säilytämme tietoa ottaen huomioon lainsäädännön vaatimukset.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Vieritä ylös